Polityka Prywatności

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Rekatoria (zwany dalej Sklepem) jest Spółka KAGI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pod adresem:ul. Małej Brzozy 4 lokal 7, 03-289 Warszawa ), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 704346  , NIP 524-28-43-992 ,  REGON 368773501 , zwana dalej Administratorem.

 

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).

 

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, jak również przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osob, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

4. Administrator stosuje środku teczniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

5. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedażytowarów oraz ich dostarczenie do Klienta. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy towaru do Klienta Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

 

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko albo nazwa/firma, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem), NIP (dotyczy Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

 

7. Korzystanie z zakupów za pośrednictwem Sklepu jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Sklep i zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

8. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 

9. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

Warszawa, 01.01.2018r.