REGULAMIN SKLEPU

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  REKATORIA

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy Rekatoria dostępny jest pod adresem www. rekatoria.pl (dalej Sklep).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady składania zamówień w Sklepie

4. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem poprzez umieszczenie go na stronie Sklepu www.rekatoria.pl w zakładce "REGULAMIN SKLEPU" oraz poprzez uzyskanie możliwości poboru Regulaminu w zapisie pdf. 

5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.rekatoria.pl oraz drogą elektroniczną poprzez sklep@rekatoria.pl.

6. Sklep prowadzony jest przez Spółkę pod firmą KAGI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pod adresem: 03-289 Warszawa, ul. Małej Brzozy), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 704346, NIP 524-28-43-992, REGON 368773501. 

7. Sklep zajmuje się sprzedażą za pośrednictwem sieci Internet wyrobów ręcznie wykonanych przez polskich twórców, artystów, rękodzielników i krawców. 

8. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

9. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Klienta jest wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celach obsługi ewentualnych reklamacji bądź zwrotów. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zakupu w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta i poza tymi podmiotami nie będą udostępniane innym podmiotom. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

10. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Spółka KAGI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pod adresem:03-289 Warszawa, ul. Małej Brzozy 4 lok 7). Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu lub droga mailową dokonuje zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. 

12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.

13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrane przez Klienta miejsce odbioru.

 

§ 2 Towary

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale użytym do wykonania, rozmiarze, sposobie użytkowania, zalecanych metodach czyszczenia czy prania itd.

3. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

  

§ 3 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, ceny towarów są cenami brutto. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest paragon lub  faktura. 

2. Cena towaru podanego na stronie Sklepu nie zawiera kosztów dostawy towaru, który jest wskazywany po złożeniu zamówienia. Koszty dostawy są uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży. 

3. Cena towaru wskazana na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od jakiejkolwiek zmiany cen w Sklepie. 

4. Oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie oferty promocyjnej. 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

§ 4 Realizacja zamówień

1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line poprzez stronę internetową Sklepu, poprzez formularz umieszczony na stronie Sklepu w zakładce "KONTAKT" oraz pocztą elektroniczną na adres sklep@rekatoria.pl przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

3. Klient składa zamówienie w Sklepie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu oraz bez zakładania konta na serwerze Sklepu. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do zarówno wysyłki, jaki i wystawienia faktury/ paragonu.

 4. Klient dokonując zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu on-line zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru z dostępnej oferty Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka oraz dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności za zamówienie. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem "Wyślij zamówienie" Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, dokonania zmian sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu płatności, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury . Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez zatwierdzenie przyciskiem "Wyślij zamówienie" jest złożeniem zamówienia (zawarciem umowy) zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Informacja ta stanowi potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia. 

5. Klient dokonując zamówienia poprzez formularz, o którym mowa w ust. 1 lub dokonując zamówienia za pomocą poczty elektronicznej zobowiązany jest do dokładnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie wraz z zamówieniem następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę/ firmę i osobę do kontaktu, adres do wysyłki towaru, dane adresowe i NIP do wystawienia faktury  (dotyczy firm), numeru telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma odpowiedź drogą mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji z podanym numerem zamówienia.

6. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpłynięcia potwierdzeń zamówień przez Klientów. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towaru zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy zamówienie zawiera więcej pozycji wówczas realizowane jest zamówienie w całości lub ta część tego zamówienia, która dostępna jest na stanie magazynowym. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon, który załączony jest do przesyłki jako dowód zakupu.

8. Wysyłka towaru następuje po zatwierdzeniu zamówienia przez Sklep w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze) lub po zaksięgowaniu wpłaty przez Klienta w przypadku wyboru płatności przelewem. 

9. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówień, gdy Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane teleadresowe lub nie uiści zapłaty za towar w przypadku wyboru płatności przelewem. 

10. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego wycofania z oferty towarów, prezentowanych na stronie Sklepu z istotnych przyczyn (np. czasowy brak dostępności).

12. Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem droga mailową.

 

§ 5 Czas realizacji zamówienia 

1. Zamówienia w Sklepie realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. 

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia (do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub od daty otrzymania przelewu w przypadku płatności przelewem) + prawdopodobny czas dostawy. Czas dostawy uzależniony od wybranej formy dostawy.

4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Sklepie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 

5. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że przesyłka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera lub listonosza i odmówić przyjęcia towaru.

6.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Czas realizacji zamówienia w przypadku zleceń wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta przekazywany jest Klientowi wraz z wyceną wykonania i kosztami przesyłki. Po akceptacji warunków realizacji zamówienia i jego opłacie Sklep przystępuje do jego realizacji.

 

§ 6 Formy płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep w przypadku płatności przelewem pod rygorem anulowania przedmiotowego zamówienia. 

2. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

- Przy odbiorze/ za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub w kasie Poczty Polskiej przy odbiorze towaru lub pracownikowi Sklepu przy odbiorze osobistym.

 

§ 7 Dostawa

1. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy zamówionego towaru:

- Firmą Kurierską 

- Pocztą Polską: paczka ekonomiczna, paczka priorytetowa, list polecony ekonomiczny, list polecony priorytet 

- Odbiór osobisty

2. Koszt dostawy zależy od wielkości zakupionego towaru oraz wyboru dostawcy i szybkości otrzymania przesyłki. Po złożeniu zamówienia potwierdzany jest ostateczny koszt przesyłki uwzględniający sposób dostawy.

3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w Warszawie po wcześniejszym umówieniu.

4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu odbioru osobistego. O możliwości odbioru zamówionego towaru Sklep informuje drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. W przypadku przesyłki płatnej gotówką i nie odebranej w wyznaczonym terminie Sklep odsyła przesyłkę do magazynu, a zamówienie anuluje. Klient jednakże może w tym przypadku dokonać zmiany sposobu płatności i dostawy przesyłki, wówczas dostawa przesyłki zostanie zrealizowana po otrzymaniu płatności.

5. Koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączony jest dowód zakupu (faktura/ paragon), dokument ze specyfikacją zamówienia oraz wzór odstąpienia od umowy.

 6. Przed odebraniem przesyłki z Poczty Polskiej, od listonosza lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty, kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej za Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 8 Reklamacje

1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej.

3. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

5. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wady lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 

6. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wad produktu z nagłówkiem "Reklamacja" oraz danymi kontaktowymi. 

7. Sklep nie przyjmuje żadnych paczek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep. 

9. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru i niestosowania się do zaleceń prania dołączonych do towaru oraz zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

§ 9 Zwroty

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Do zachowania tego terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na koszt Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru Sklep dokona sprawdzenia. Jeśli towar spełnia wymienione w tym paragrafie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca (dla firmy). Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta  listem priorytetowym, Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Sklep dokona zwrotu zapłaty za zwracany towar oraz za koszty przesyłki w sposób wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu zakupionego towaru, z którym związane jest odstąpienie od umowy.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sklep realizuje zamówienia w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zakupów dokonywanych w Sklepie jest sąd powszechny według przepisów kodeksu cywilnego .

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964r. , Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2012r.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018r.

 

 

 

Informacje na temat pozasądowych form rozwiązywania sporów

 

 Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

 

Klient konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2014.148 ze zm.);

- zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2014.148 ze zm.);

  - zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

Jako konsumentowi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenia w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

Łącze do platformy, na której może być rozstrzygnięty spór:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Niezależnie od powyższego przypominamy, że mogą się Państwo z nami kontaktować  pod adresem poczty mailowej: sklep@rekatoria.pl